HOME > PILA조기유학 > 체험학습
 
 
 
 
 
 
TIME 내 용 비 고
12:30   세부막탄국제공항 도착  
01:00 ~ 01:30   미팅/픽업  
01:30 ~ 02:00   PILA 조기센터 입소  
02:00 ~ 02:30   일정설명 및 티타임  
02:30   수면  
 
TIME 내 용 비 고
10:00   기상/세면  
10:30 ~ 11:30   브런치 (센터에서 제공)  
11:30 ~ 13:00   PILAedu 설명회 및 오리엔테이션  
13:00 ~ 14:00   자유시간  
14:00 ~ 15:00   점심식사 (센터에서 제공)  
15:00 ~ 16:00   PILA 조기센터탐방  
16:00 ~ 18:00   현지체험 (SM몰 쇼핑몰)  
18:00 ~ 19:00   저녁식사 (야외 레스토랑)  
19:00 ~ 21:30   현지체험 (맛사지 체험)  
21:30 ~ 22:00   조기센터 복귀  
22:00 ~ 23:00   일정설명 및 티타임  
23:00   세면 및 휴식/취침  

 

TIME 내 용 비 고
9:00   기상/세면  
09:30 ~ 10:30   아침식사  
10:30 ~ 13:00   국제학교 답사(Briten academy, Woodridge)  
13:00 ~ 14:00   점심식사 (야외 레스토랑)  
14:00 ~ 16:30   국제학교 답사(CIS, CIE)  
16:30 ~ 18:00   맛사지 체험  
18:00 ~ 19:00   현지체험 (SM몰 쇼핑몰)  
18:00 ~ 19:00   저녁식사 (야외 레스토랑)  
19:00 ~ 21:30   현지체험 (아이얄라 쇼핑몰)  
21:30 ~ 22:00   조기센터 복귀  
22:00 ~ 23:00   일정설명 및 티타임  
23:00   세면 및 휴식/취침  
 

TIME 내 용 비 고
08:00   기상/세면  
08:00 ~ 09:00   아침식사 (센터에서 제공)  
09:00 ~ 17:00   현지체험 - 플렌테이션베이 (카약, 씨푸드, 수영, 해변)  
17:00 ~ 17:30   정리 및 세면  
17:30 ~ 18:00   조기센터 복귀  
18:00 ~ 19:00   저녁식사 (센터에서 제공)  
18:00 ~ 19:00   자유시간  
19:00 ~ 21:00   저녁식사 (야외 레스토랑)  
21:00 ~ 21:30   일정설명 및 티타임  
22:00   세면 및 휴식/취침  

 

TIME 내 용 비 고
09:00   기상/세면  
09:30 ~ 10:30   아침식사 (센터에서 제공)  
10:30 ~ 13:00   조기센터 수업체험.1 (1:1수업, 그룹수업, 어휘수업)  
13:00 ~ 14:00   점심식사 (센터에서 제공)  
14:00 ~ 17:00   조기센터 수업체험.2 (1:1수업, 그룹수업, 어휘수업)  
17:00 ~ 21:00   아이얄라 쇼핑몰 체험 (개별 저녁식사)  
21:00 ~ 22:00   부모님 간담회  
22:00 ~ 22:30   일정설명 및 티타임  
22:30   세면 및 휴식/취침  

 

TIME 내 용 비 고
08:00   기상/세면  
08:00 ~ 09:00   아침식사 (센터에서 제공)  
09:00 ~ 12:00   세부시티투어(산페드로요새, 산토니뇨성당, 마젤란크로스)  
12:00 ~ 13:00   점심식사 (SM 쇼핑몰)  
13:00 ~ 17:00   마지막 현지 쇼핑 (SM 쇼핑몰, 아이얄라 택 1)  
17:00 ~ 17:30   조기센터 복귀  
17:30 ~ 18:30   저녁식사 (센터에서 제공)  
18:30 ~ 21:00   귀국준비  
21:00 ~ 21:30  공항출발  
22:00  귀국수속